राज्य सिल्क फेडरेशन

मध्यप्रदेश शासन

सूचना का अधिकार

क्रमांक पद नाम पद नाम दूरभाष फैक्स
1. अपीलीय अधिकारी श्रीमति वंदना फिलिप्स संयुक्त संचालक 0755-2550748 0755-2550468
2. लोक सूचना अधिकारी श्रीमति सीमा जैन सहायक संचालक 0755-2571667 0755-2550468
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी टी.सी. बर्मन सिनेमा आपरेटर 0755-2571667 0755-2550468
विस्तृत जानकारी (बिन्दु 1 to 17)